Rots en Water training

1                       •    Rots en Water training – Klassikaal

Een klassikale Rots en Water training is een preventieve weerbaarheidstraining. Scholen kunnen deze training inzetten als sociaal emotioneel programma voor alle leerlingen.

Doel is het vergroten van de weerbaarheid, assertiviteit,  en het lichaamsbewustzijn bij kinderen en jongeren.  En ook vergroting van kennis en  inzicht : hoe effectief te reageren op allerlei  leuke, spannende en lastige situaties en confrontaties. Leren waarnemen van en respect te hebben voor de grens van een ander. Er is daarbij aandacht voor individuele verschillen, verschillen in etnische afkomst en verschillen tussen meisjes en jongens .

De lessen worden onder schooltijd gegeven door 1 speciaal opgeleide R&W trainer, bij voorkeur met betrokken leerkracht(en) als co-trainer.  Bv.  als bijzondere (gym) lessen- serie.

Voorafgaand kan een kennismakingsles gehouden worden. Dit is ook mogelijk voor het schoolteam.

8-12 lessen

Door gevarieerde fysieke, mentale en sociale activiteiten worden de jeugdigen ervan bewustgemaakt dat zij steeds weer een keuze kunnen maken tussen een harde “rotsopstelling” of een zachte “wateropstelling” dan wel een mengeling daarvan.

De lessen  in een R&W traject  zijn gericht op het aanleren van basisvaardigheden zoals  stevig staan, gevoelens onderkennen, nee-gevoelens uiten, je lichaam laten spreken bij een nee-gevoel; je inleven in een ander, je grenzen aangeven.

En een goede houding vinden in het omgaan met lastige situaties zoals  bij ruzie, pestgedrag, intimidatie, verlegenheid, onderhandeling, grensoverschrijdend gedrag

De training heeft een preventieve werking  en mogelijk ook een signaleringsfunctie. Door de leerkrachten en  ook de ouders te betrekken, stimuleren de trainers hen met de jongeren te praten over de onderwerpen uit de lessen en hen verder te begeleiden bij het voor zichzelf opkomen op een goede manier, het aangeven van hun grenzen en bij conflicten.

Kernbegrippen: Veiligheid, integriteit, verbondenheid.

Vandaaruit werken we aan het vergroten van  zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen

 Thema’s die in een Rots en Watertraject  aan bod kunnen komen:

 1. Stevig staan (gronden, centreren, focussen)
 2. Herkennen van gevoelens en ernaar handelen
 3. Lichaamstaal
 4. Grenzen voelen en beschermen
 5. Eervol weglopen
 6. Omgaan met agressie en agressieve groepen
 7. Hulp vragen en hulp geven
 8. Mentale kracht en werken met ondersteunende gedachten.
 9. Weerbaarheid vergroten
 10. Assertief reageren
 11. Waarden, normen, respect en omgangsvormen

Zie ook:  www.rotsenwater.nl

 

 2                           •    Rots en Water training – met risicoleerlingen

      Specifieke training voor leerlingen die extra steun kunnen gebruiken

 

Acht tot tien lessen Rots en Water training  aan een door de school (zorgcoördinator  en docenten) in overleg met de R&W trainer geselecteerde groep leerlingen. Het kan gaan om sub-assertieve en/of over-assertieve  leerlingen – zowel in een gescheiden groep als in een gemengde groep. Jongens en meisjes gemengd of apart – naar keuze.

Maximum aantal deelnemers: 10 leerlingen

Doelgroep: Deze training is gericht op zorgleerlingen in VO, bovenbouw PO  en SO, waarbij een psychofysieke invalshoek beter aansluit dan een meer verbaal en cognitieve invalshoek zoals die in ‘sova’ en competentietrainingen gehanteerd wordt.

Er wordt gewerkt met persoonlijke leerdoelen en een effectmeting. Ouders en leerkrachten worden betrokken bij de training. De training wordt afgerond met een evaluatie waarin de resultaten besproken en gevierd worden en certificaten worden uitgereikt.

 Train de trainer: CTKD bereidt de trainingen voor met  de school en levert een ervaren Rots en Water trainer.  Hierbij draaien twee docenten mee ter introductie in en assistentie bij deze training.  (train-de-trainer, deel 1)

Een mogelijkheid  is dat na dit traject de docenten een driedaagse basiscursus Rots en Water volgen, met certificering door het Rots en Water instituut. (train de trainer –deel 2)

Daarna kunnen zij de training in school zelfstandig gaan uitvoeren. CTKD kan helpen bij de verdere implementatie in de school, en biedt de schooltrainers  ondersteuning middels een vragendesk en jaarlijkse trainersbijeenkomsten (intervisie, uitwisseling van ervaring,  oefening met andere R&W trainers, kwaliteitsonderhoud)

NB. Transitie Jeugdzorg en Passend onderwijs.

Bij de  transitie Jeugdzorg  krijgen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Voor CJG’s en wijkteams is op dit punt samenwerking met het onderwijs geboden. Scholen hebben mede in het kader van passend onderwijs een eigen verantwoordelijkheid om expertise in huis te halen m.b.t. hun zorgleerlingen.

CJG’s  kunnen scholen stimuleren om Specifieke Rots en Watertrainingen (weerbaarheidstraining) voor hun zorgleerlingen in huis halen en die vervolgens zelf gaan verzorgen. Voordeel: de expertise is in de school beschikbaar, korte lijnen, dichtbij kinderen en ouders (lage drempel).

Voordeel voor CJG: de druk op het aanbieden van ‘ bovenschoolse’  specifieke  trainingen door CJG vermindert, doordat scholen op eigen kracht in de behoefte hieraan kunnen voorzien.

 Evaluatie en rapportage:

 CTKD evalueert met de deelnemers, die vervolgens een certificaat ontvangen. De resultaten van training en effectmeting worden besproken met alle betrokkenen.  Waar nodig vindt doorverwijzing en nazorg plaats.

Inhoud en kwaliteit van het aanbod: 

Oordeel Panel Jeugdzorg van de NJI Databank effectieve jeugdinterventies over Rots en Water trainingen: “ Theoretisch goed onderbouwd”

 De  CTKD trainer is bekend en ervaren met de  Rots en Watertraining en de werkwijze van scholen, Centra voor Jeugd en Gezin, Wijkteams,  SMW en Bureau Jeugdzorg.