Passend onderwijs en CT

 

Bij de  transitie Jeugdzorg  krijgen de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Voor CJG’s en wijkteams is op dit punt samenwerking met het onderwijs geboden. Scholen hebben mede in het kader van passend onderwijs een eigen verantwoordelijkheid om expertise in huis te halen m.b.t. hun zorgleerlingen. CJG’s  kunnen scholen stimuleren om Competentietrainingen (CT) voor hun ‘zorg’ leerlingen in huis halen, on the job school CT trainers te laten opleiden, en hen vervolgens de trainingen te laten uitvoeren.

Voordelen voor de school: de expertise is in de school beschikbaar, korte lijnen, dichtbij kinderen, ouders en leerkrachten (lage drempel, preventief, aansluiten bij eigen kracht).   De CT trainers zijn ook vraagbaak voor collega’s. Dit leidt tot grotere effectiviteit en blijvende resultaten met betrekking tot de geleerde vaardigheden.

Voordeel voor CJG /wijkteams: de druk op het aanbieden van ‘ bovenschoolse’  specifieke  trainingen vermindert, doordat scholen op eigen kracht in de behoefte hieraan kunnen voorzien.Wel blijft het wenselijk dat deze expertise ook bij CJG en wijkteams aanwezig is.