Competentietraining Plezierige Klas (bij pestproblemen)

• Competentietraining Plezierige Klas

Bij langdurige problemen in een klas op gebied van pesten, onrust, onveiligheid

In een klas kunnen de onderlinge relaties ernstig zijn verstoord. Voorbeelden hiervan zijn hardnekkige pestpatronen, voortdurende onrust of druk gedrag, onderlinge afpersing, bedreiging en buitensluiten, intimidatie, fysiek en/of psychisch geweld; een klas waarin een onveilig klimaat bestaat. Pesters, meelopers, zwijgers, slachtoffers, verdedigers (helpers) en ook leerkrachten / mentoren zijn hierin allemaal actoren. De verstoorde onderlinge relaties zijn vaak niet plotseling ontstaan, maar in de loop van de tijd zo gegroeid. Vaak is er in het verleden al het een en ander uitgeprobeerd om de situatie te normaliseren.

In deze ernstige situaties biedt CTKD een (meestal klassikale) training-op-maat.               In samenspraak met de school, de betreffende leerkracht en de Intern Begeleider (IB) of mentor maken we een analyse (o.a. op basis van een sociogram) en een plan voor de training.

Doel van de training:
o Het stopzetten van pesten en van de verstoorde relaties in een klas. Versterken van sociale competenties , vaardigheden en plezierige sfeer. Vergroten van gedrags-alternatieven, inzicht en zelfredzaamheid. Het effectief inschakelen van het netwerk van de deelnemers (ouders, leerkracht / mentor).
o De leerkracht en IB krijgt handvatten hoe zij als co-trainers (met de trainer van CTKD)
het groepsdynamisch proces in de klas en in de subgroepen kunnen sturen

Vooraf worden ouders geïnformeerd middels een brief en een ouderbijeenkomst op school. Zonodig zijn er intakegesprekken met enkele ouders en hun kinderen. Het actief betrekken van de ouders en school verhoogt de effectiviteit van de training, ook op langere termijn.

Samen met de beroepskrachten geven de trainers 5 tot 8 trainingen in de klas (van 1,5 uur) met bijbehorende opdrachten voor de betrokkenen. Er wordt ook met groepjes apart gewerkt, met terugkoppeling naar de klas.

Wat werkt:
De pesters gaan beseffen, naar mate de trainingsbijeenkomsten voorbij gaan, dat zij niet behoren tot de meest populaire groep van de verdedigers (of één van de andere groepen).
Er wordt zo met subgroepen gewerkt dat steeds meer leerlingen de rol van verdediger -helper als de meest gewenste (en aantrekkelijke) rol gaan zien, en ook die overstap feitelijk gaan maken.
Beproefde werkvormen en oefeningen uit de Competentietraining helpen de leerlingen zich effectieve sociale competenties eigen te maken.
Met gerichte sturing van trainer, leerkracht en IB lukt het zo uiteindelijk het groepsveld en de groepsdynamiek blijvend te veranderen en een (voldoende) veilige basis in te klas te herstellen.

Aanvullende individuele maatregelen en/of ondersteuning kunnen in overleg met school worden geboden.
Aan het eind ontvangen de deelnemers, in aanwezigheid van de ouders, een certificaat

De aanpak berust wat betreft theorie en werkvormen op twee peilers:
1. Groepsdynamische aanpak (F Goossens, VU en A Tromp, Veilige schoolprijs 2005)
2. Competentietraining 6-12 jarigen (erkend Databank 2011)